Home โพสต์ข้อคิด ทำงานจริงไม่สร้างภาพ เส้นทางสู่ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เกิดมาเพื่อดูแลประชาชน

ทำงานจริงไม่สร้างภาพ เส้นทางสู่ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เกิดมาเพื่อดูแลประชาชน

0

ทำงานจริงไม่สร้างภาพ เส้นทางสู่ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” เกิดมาเพื่อดูแลประชาชน

การทำความดี บ า งครั้งแม้จะมีอุ ป ส รร คแต่สักวันความดีก็จะปรากฏใ ห้ อ อ กมา 

เช่นเดียวกับเรื่องราวของ ท่านผู้ว่าราช ก า ร จังหวัดเลย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 

ที่กำลังเป็นกระ แ ส ชื่ นชมหลังจากแอบย่ อ งไ ถ่ เครื่องมือทำกินที่โรงรับ จำ นำคื น ชาวบ้าน

ข้าราชการแผ่น ดิ นที่แท้จริง อย ากให้คนไทยได้ อ่ า น ประวัติท่าน ผู้ว่าราชการจัง ห วั ด เลย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

1. เกิด 23 กรกฎาคม 2510 ปัจจุบันอายุ 53 ปี ภูมิลำเนา อ. วังสะพุง จ.เลย 

เกิดอยู่ที่บ้านบุงคล้า หมู่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย ครอบครัวเป็นช า ว บ้ านธรรมดา ๆ ทำไร่-ทำนา

จบการศึกษา ชั้ น ป. 4 โรงเรียนบ้านวังสะพุง ในใบสุทธิหลังจบครู ป ร ะ จำชั้นระบุความประพฤ ติ เ รียบร้อย 

สุ ขภ า พ แ ข็ งแ ร ง ความรู้ความสามารถพิเ ศ ษไม่มี ผลการเรี ย นพอใช้

จนไปเรียนต่อ ป.5 ป.6 ที่ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง ห่างจากที่เดิม 2 ก.ม. แต่ไม่ได้เรียนต่อชั้นมัธย ม ศึ ก ษา 

เนื่องจากฐานะทางบ้าน ค่ อนข้างย ากจน ต้องดิ้นรนขวน ข ว ายไปสมัครสอบเทียบชั้น ม. 3 

ของสำนักงานศึกษาธิกา ร จั งหวัดเลย ขณะเดียวกันกับไปเรีย น ก ารศึกษาผู้ใหญ่ภาคค่ำ 

ได้วุฒิ ม.3 มาพร้อมกัน 2 ใบ ระหว่างเรียนต้อ ง ทำ ง านทุกอย่างเพื่อให้สามารถเรียนห นั ง สื อ 

รับจ้างทุกอย่างไม่ว่า จ ะปั้นอิฐ ถีบสามล้อ รั บ จ้าง แม้แต่กระเป๋ารถ ก็ ยั ง ทำมาแล้ว.

 

พอช่วงเรียนต่อมัธยมไม่มีทุนเรียนต้อ ง เ ข้ามาในตัวเมืองเลย ไปขออาศัยวัดศรี สุ ธ าวาส หรือวัดเลยหลง 

วัดอารามหลวง ได้รับความเม ต ต าจากหลวงปู่คำดี วัณณาโก ท่านเจ้าอาวาส เมตตาใ ห้ ที่ พั ก ให้ข้าวก้นบาตร 

และให้โอกาสได้เรียน ก า รศึกษาผู้ใหญ่ที่ โรงเรียนเลยพิทย าคม ภาคค่ำ คล้ายกับการ เ รี ยน กศน.ในปัจจุบัน 

จนจบชั้น ม.4 ม.5 ม.6 และใน ปี พ.ศ.2529 จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย เปิดโอกาสให้นักเ รี ย นที่มีฐานะย ากจน 

มีผลการเรียนดีพอส ม ค ว ร ทั่วประเทศ สมัครสอบ ต ร ง ทุกคณะ ซึ่งสอบได้คณะรัฐศ า ส ตร์ 

และจบการศึกษาเกี ย ร ตินิยมอันดับ 2 ไม่ได้เป็นคนเรีย น เ ก่ ง แต่มีการวางแ ผ น การเรียนที่เหมาะสม 

และหาทุนเรียนระหว่ า งเรียนไปด้วย โดยตั้งแนวทางการ ห า รา ยได้ 2 ประเภท

ประเภทแรก สมัครเป็นผู้ช่วยวิจัย ให้กับคณะวิศวกร ร มศาสตร์ ได้มีโอกาสเดิ น ท า งไปต่างจังหวัดเกื อ บทุกจังหวัด 

ได้รับรู้ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิตของผู้คนหลา ย ร ะ ดับหลายท้องถิ่น

 

ประเภทที่ 2 รับจ้างเก็บหนังสื อ ใ นห้องสมุด มีโอกาสได้อ่ า นหนังสือ ทุ ก ป ร ะเภททำให้ได้รับรู้จาก ก าร อ่ า น 

นอกจากนี้ระหว่างปิดเท อ มก็ไปรับงานจากรุ่นพี่ ที่เรียนปริญญาโท เก็บข้อมูล ผลงานวิทย า นิพนธ์ เลยได้ทั้งเงินแล ะ รับ รู้ ข้อมูลอีกมากมาย

 

หลังจบปริญญาตรี ไปสมัครเป็นพนักง า น บริษัทในเครือ เอส.ซี.จี. หรือปูนซิเมนต์ไทยเ ดิ ม ซึ่งเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล แ ห่ ง ห นึ่ ง 

ไม่เอาเปรียบพนักงาน จนสอบได้ทุ น ป ริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย 

โดยได้สิทธิ์ยกเ ว้ น ค่ าหน่วยกิต และทุนค่าใช้จ่ า ย ส่วนตัว ยังไม่ทันจบ ไปสอบของกรมพัฒนาชุ ม ช นได้จนไปรับร า ช ก ารเป็นพัฒนากรชุมชน 

ที่อำเภอปากชม และสอบป ลั ด อำเภอได้เป็ น ป ลั ดอำเภอครั้งแรกที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งรู้สึกชอบมาก เนื่องจากเรี ย นม าทางสาขานี้

 

จนมาสอบเข้า โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 49 ไม่ทันได้เป็นน า ย อำเภอมีการปฏิรูปการปกครอง มีการตั้งกรมส่งเ ส ริมปกครองท้องถิ่น 

เลยมาสมัครเป็นผู้ตรวจก า ร ณ์ท้องถิ่น รับผิ ดชอบ เทศบาล อบต. เพราะเห็นว่าองค์กรปกครอง ท้ อ งถิ่นเป็นงานที่ใกล้ชิด ป ร ะ ชาชนมากที่สุด 

จะได้ช่วยส่งเ ส ริ มให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง สามารถพัฒนาท้องถิ่น ไ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารงบประมา ณ ด้ ว ยตนเอง 

จนสุดท้ายมาเป็นผู้อำนว ย ก ารและผู้อำนวยการพัฒน า บุ ค คลากรท้องถิ่น ได้รู้จักกับผู้นำองค์กรปกครองท้อง ถิ่ น เ กือบทั่วประเทศที่เข้ามารับการเรียนและอบรม

ประวัติการทำงาน ระหว่างปี 2535-2546 เป็นปลัดอำเภอ จ.หนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

ต่อมาปี 2547-2551 เป็นผู้ตรวจการส่ ว นท้องถิ่น หัวหน้ากลุ่มส่งเสริ มก า ร ปกครองท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์

จากนั้นปี 2551-2555 เป็นท้อ ง ถิ่ นจังหวัด บุรีรัมย์ สุร าษฎร์ธานี นครราชสีมา

ระหว่างปี 2555-2557 เป็นผู้อำนวยการสถาบัน พั ฒ น า บุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ระหว่างปี 2557-2558 เป็นหัวหน้าสำนักงาน รั ฐ ม นตรี กระทรวงมหาดไทย

ในปี 2558 เป็นรองผวจ.นครราชสีมา

ระหว่างปี 2558-2559 เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริ ม การปกครองท้องถิ่น

ระหว่างปี 2559-2560 เป็นที่ปรึกษาด้านการปกค ร อ งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และปี 2560 เป็น ผวจ.ราชบุรี ก่อน ย้ า ยมาเป็น ผวจ.เลย ในปัจจุบัน

 

“ผมเป็นชาวเลยโดยกำเนิด ส่งเสริมใช้ภาษาไ ท เ ล ย ท้ องถิ่นสื่อส า ร ไม่ว่าจะไปราชการ เปิดงาน ปาถกฐา ประธานพิธีในวาระต่างๆ 

ขอความร่วมมือ ข้าราชการ องค์กรป ก ค ร องท้องถิ่น พ่อค้าและชาวบ้านเข้า โครงการ “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” 

เพื่อสืบสา น ม ร ดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม ใส่ทุกวันศุกร์ หรือจะใส่ทุก วั น ยิ่ งดี ผมไม่ได้เป็นนายอำเภอ-ปลัดจังห วั ด ม าก่อนหน้า 

แต่การที่ได้เป็น ผู้ ช่ ว ยนักวิจัย รับจ้างเก็บหนังสือในห้องสมุด ป ร ะ สบการณ์ ได้เห็นพฤติกรร ม เลียนแบบ ฟุ้งเฟ้อ 

ข า ดความรอบคอบ สุ รุ่ ย สุ ร่ าย ผิ ดไปจากในอดีตที่เคยเห็นม า จึ ง คิดโครงการหลายอย่างที่ยังไม่ เ ค ยมีคนคิดมาก่อน”

 

จะเริ่มโครงการในปีใหม่นี้คือ 

1. เปิดจวนผู้ว่า จัดแต่งงาน โดยผู้ว่าฯ รับเป็นเจ้าภาพ ใช้จวนผู้ว่าฯ เป็นสถานที่ประกอบพิธีจั ด เ ลี้ ย ง ฟรีไม่คิดมูลค่า 

เนื่องจาก จวนผู้ว่าฯ สร้างจากภาษีข อ งประชาชน ควรมีส่วนร่วมในกิ จ ก ร รมของประชาชนเพื่อเป็นสิริม ง ค ล 

แต่ต้องง ด เ ค รื่ อง ดื่ มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ของกิน-ของชำร่วยต้องใช้ของที่ผลิตใ น จั ง ห วั ดเพื่อส่งเสริมผลิภัณฑ์ชุมชน

 

2. รณรงค์งดแอลกอฮอล์ต้อนรับ แ ข กในงานสีดำ ซึ่งปัจจุบัน มีค่านิยมผิ ดๆ ที่ต้องจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ ยง สุ ร า ซึ่งเป็นการสิ้นเ ป ลื องไม่มีประโยชน์

 

2. รับตำแหน่ง ผวจ.เลย 1 ตุลาคม 2560

3. ประถม 4 เรียน รร. บ้านวังสะพุง ประถม 6 รร.ชุมชนวังสะพุง ไม่ได้เรียนมัธยม เพราะที่บ้านฐา นะ ย ากจน ท่านไปสอบเทียบ ม.3 สำนักงานศึ ก ษ าธิ การจ.เลย จบมัธยม

4. ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

5. ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 49

นักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 51

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระ ดั บ สูง สถาบันพ ร ะปกเกล้า รุ่นที่ 17

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าแล ะ ก า รพ า ณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 9

 

6. ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ปี 2535-2546 ปลัดอำเภอ จังหวัดหนองคาย อุดรธานี เลย ขอนแก่น นครราชสีมา

ปี 2547-2551 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น/หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ปี 2551 – 2555 ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สุร าษฎร์ธานี นครราชสีมา

ปี 2555 – 2557 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี 2557 – 2558 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ปี 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ปี 2558 – 2559 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปี 2559 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการปกครองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปี 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ท่านใช้ชีวิตสมถะ ปั่นจักรย า น ไปทำงาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ติดดิน อยู่ง่าย กินง่าย ได้ใจประชาชน

 

ล่าสุดท่าน ช่วยชาวบ้านไถ่คืนข อ งที่ รับจำนำ หลังช่วยไถ่ของจำนำ ไม่อย ากดัง แค่ตั้งใจอย ากช่วยชาวบ้าน

“สายๆ วันนี้พี่จะไปโรงรับจำนำแป๊บนึงนะ”

สิ้นประโยคของผู้ว่า ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า คนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจ ะ ไ ป โรงรับจำนำทำไม หรือว่า จะเอาของไปจำนำ

ฉะนั้นเพื่อให้คลี่คลา ย ค วามสงสัย จึงขออนุญาตท่านไปด้วย พอไปถึง ผู้ว่าฯก็ขออนุ ญ า ตพบผู้จัดการโรงรับจำนำเท ศบ า ลเมืองเลย

ผมนั่งฟังอยู่ห่างๆ จับใจความได้ว่า ผู้ว่าฯจะมาไถ่ ข อ งที่จำนำไว้ (โอ้วว คนระดับผู้ว่าฯมาใช้บริก า ร โร งรับจำนำด้วย) 

นั่งฟังต่อจึงรู้ว่า ผู้ว่าฯมาขอไถ่ข องจำนำ ที่เป็นของประช า ช นทั่วไป แต่ไม่ได้ไถ่หมดทั้ ง โร งรับจำนำนะครับ

ผู้ว่าฯเลือกไถ่ของรับจำนำที่เป็นอุปก ร ณ์ ป ระกอบอาชีพ เช่น สว่านไฟฟ้า หินเจีย และอุปกรณ์ดำรงชีพ เช่น หม้อหุงข้าว 

ผู้ว่าฯให้เหตุผลว่า มาไถ่คืนให้เจ้า ข อ งนั่นแหละ ให้เจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้ ไ ด้ นำไ ปทำ ม าหากินได้เลี้ยงชีพต่อไป

โดยให้ผู้จัดการโรง รั บ จำนำช่วยเป็นธุระติดต่อผู้ที่ผู้ว่าฯไถ่ทรั พ ย์ ให้นั้น ให้มารับโดยให้เอาถุ ง ใ ห ญ่ ๆ มาด้วย 

เพราะผู้ว่าฯฝาก ข้ า ว ส า ร ไข่ไก่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรู ป ใ ห้ ด้วย ผู้ว่าฯ ทิ้งท้ายด้วยว่า 

“ไม่ต้องบอกพี่น้องประชาช น น ะ ว่าใครเป็นคนไถ่ของให้ แต่ให้บอกว่า หากจะตอบแทนคน ไ ถ่ ข องให้ ก็ให้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคมแบบ ไ ห น ก็ ไ ด้ ที่ถนัด 

หรือถ้าวันหนึ่งลืม ต า อ้ าป า กได้แล้ว ก็คืนค่าไถ่ของได้โดย โอนเงิน เ ข้า บัญชีโรงพย าบาลเลย สมทบทุนสร้า ง ตึ ก 10 ชั้นแทน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *