Home โพสต์ข้อคิด “อุปสรรคจะทำให้เราเข้มแข็ งขึ้น” อดทนสู้แม้ใครจะว่าอะไร เ ด็ กชายรับจ้างจัดดอกไม้ หาเงินรักษาย ายชรา

“อุปสรรคจะทำให้เราเข้มแข็ งขึ้น” อดทนสู้แม้ใครจะว่าอะไร เ ด็ กชายรับจ้างจัดดอกไม้ หาเงินรักษาย ายชรา

0

“อุปสรรคจะทำให้เราเข้มแข็ งขึ้น” อดทนสู้แม้ใครจะว่าอะไร เ ด็ กชายรับจ้างจัดดอกไม้ หาเงินรักษาย ายชรา

“แม่สอนเสมอว่า อุปส ร รคจะทำให้เราเ ข้ มแ ข็ งขึ้น” – โอม นันทวัฒน์

เพราะชีวิต เลือกที่จะเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถเ ลื อ กที่จะตั้งใจเรียน ขยันทำงาน สู้ชีวิตเพื่อสร้างโอ ก า สและฐานะที่ดีขึ้น ก ว่ าเ ดิมได้ 

ปัจจุบันในสังคมไทย ยังคงมี เ ด็ กที่ครอบค รั ว ไม่มีรายได้ ไม่พ อ ส่ง เ สี ยให้เขาสามารถ ส ร้างโอกาสในชีวิต ต้องดิ้นรนหารา ย ได้ เสริมประ ทั ง ชีวิตในแต่ละวัน

เพจเฟซบุ๊ก AISSarnrak ได้เปิดเผยเรื่องร า ว น่าซาบซึ้งใจของ “น้องโอม” หรือนายนัน ท วั ฒน์ เรืองอุไร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) จ.พ ร ะนครศรีอยุธย า ที่สู้ชีวิต รับซ่อม แก้ เสื้อผ้า ทุกชนิดในราค า ย่ อ มเยาว์ รวมทั้งจัดกระเช้าดอก ไ ม้ แ บ บต่างๆ ไปขายหาเงินให้ตั ว เ อ งได้เรียนต่อ

โอมเผยว่า เขาสนใจงานดอกไม้ม า ตั้ งแต่เรียนอยู่ชั้นป.4 โดยเริ่มจากการช่ว ย ง านครูสมัยประถม จนได้มารู้จักคุ ณ ครูอุไร ตอนเรียนชั้นม.1 

ที่เปิดโอกาสให้เขาม า ช่ วยงานและคัดเลือกไปแข่งขันงานศิล ป หั ต ถ ก ร ร ม ได้รับรางวัล สร้างชื่อเ สี ยงให้โรงเรีย น ห ลายรายการ

ด้วยความสามา ร ถ ที่มี คุณครูจึงเริ่มให้มาช่วย ง านที่ร้านดอกไม้ ที่คุณครูเปิดรั บ ง า นในอำเภอผักไห่ 

จนกระทั่งมารับงานอ อ แ ก ไนซ์และงานพรีเวดดิ้ง เ ป็ นรายได้พิเศษของตัวเอง ตั้งแต่เรียนชั้น ม.1 

พ่อของน้องโอม รับจ้างเก็บข ย ะของ อบต. ส่วนแม่รับเ ย็ บผ้า รายได้ไม่แน่นอน จึ ง ไม่พอส่งเ สี ยลูกๆ 2 คน ผอ.รร.จึงให้แม่ของเขาไ ด้ ไ ปทำงานพิเศษที่โรงเรี ย น เป็นรายได้เสริม

 

ปัจจุบันพี่สาว ของโอมกำลังจะเข้า ม ห าวิทย า ลัย แต่แม่ไม่มี เ งิ นให้ไปสมัครเรียน โอมจึงช่วยพ่อ แ ม่ อีกทาง

โดยอาศัยความสามาร ถ พิ เศษในการจัดดอกไม้แบบต่างๆ หารายได้ในวั น ห ยุด ทั้งเก็บไว้เรียนเองและให้แม่ 

นอกจากนี้ยังต้องหาเ งิ น เก็บไว้พาย า ยอายุ 69 ปี ไปหาหมอ เนื่องจา ก ช ร าภาพมากแล้ว

 

แม้ว่างานดอกไม้ จะทำให้หลายครั้งโ อ ม ถูกเพื่อนล้อว่า “ไม่เหมือนผู้ชาย” แต่ก็ได้กำลังใจจา ก แม่ว่า หากทำสิ่งที่รัก ก็ขอให้ลูกมีค ว า มสุข 

จนวันนี้ โอมเป็นผู้นำน้องๆ ในโรงเรียน คอยสอน และให้น้องๆ ได้นำวิชาชีพดอ ก ไ ม้ นี้ไปหารายได้เป็นของตัวเอง 

นอกจากง า น ดอกไม้ก็ยังช่วยแม่เย็บผ้า ซ่อมผ้า เป็นรายได้เส ริ ม อีกทางด้วย ในอนาคตโอมมีค ว า ม ใฝ่ฝันอย ากเป็น ครู 

เพราะไม่ใช่แค่ การสอนหนังสือ แต่อย ากเป็นแรงบัน ด า ลใจและผลักดันให้นักเรี ย น ได้รู้จักตัวเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *