Home โพสต์ข้อคิด อานุภ า พครอบจักรวาล “นะ โม พุท ธา ยะ ” สุดยอดพุ ทธคุณ ท่องเป็นประจำ แค ล้ วค ล าดปลอดภัย

อานุภ า พครอบจักรวาล “นะ โม พุท ธา ยะ ” สุดยอดพุ ทธคุณ ท่องเป็นประจำ แค ล้ วค ล าดปลอดภัย

0

อานุภ า พครอบจักรวาล “นะ โม พุท ธา ยะ ” สุดยอดพุ ทธคุณ ท่องเป็นประจำ แค ล้ วค ล าดปลอดภัย

เรียกได้ว่า นะ โม พุท ธา ยะ เป็นสุด ย อ ดพุ ทธคุณ อันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ

ประโยชน์หลากห ล ายประกา ถ้าต้องก า รที่จะมี คาถาได้คาถาหนึ่ง ที่ส ว ดแล้วครอบจักรวาล

แ ค ล้ วคล า ดรอดปลอด ภั ย คงก ร ะพันชาตรี มหานิย ม ม หาเสน่ห์ 

แนะนำว่า ให้ทำความเข้าใจ กั บ สิ่ งที่เราจะก ล่ า วดังต่อไปนี้

 

คาถานี้ ก็คือ คาถาพ ร ะเจ้า 5 พ ร ะองค์ ซึ่งมีตัวอักข ร ะ พิเศษ 5 ตัวนั่นก็คือ

เป็นอักขระพิเศษ ที่ใช้แทนพ ร ะพุทธเจ้า 5 พ ร ะองค์อีกทั้ง ยังมีความหมาย 

ของแม่ธาตุใหญ่ ที่ให้กำเนิดทุก ส ร รพสิ่งบนโลก จึงถือได้ว่า เป็นคาถาหลักๆ 

ที่นิยมใช้กัน อย่างกว้างขวาง โดยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าผู้ใดบริก ร ร ม ค าถา

บูชา ส ว ด นะโมพุทธายะ ด้วยจิตใจอันสงบ ด้ ว ย จิตใจอันดี

จะทำให้มีชีวิตที่ดีแ ค ล้ ว คลาด รอดปลอด ภั ย ภั ยใดๆ ไม่กล้าเข้ามา

ทั้งนี้ ยังได้มีการนำ พ ร ะคาถา พ ร ะเจ้าห้าพ ร ะองค์ มาสร้างเป็นยันต์ พ ร ะเจ้าห้าพร ะ องค์อีกด้วย

โดยลงอักขระ ด้วย นะโมพุทธายะ ใช้ได้ครอบจัก ร วาล ซึ่งปรากฏทั้งผ้ายันต์ และวัตถุมงคลต่างๆ 

 

สำหรับความหมาย ของ นะโมพุทธายะมีดังต่อไปนี้

(นะ) หมายถึง พ ร ะกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทนธาตุน้ำ ห รืออาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒ ใช้ในการเสกให้ เ กิ ด พุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

(โม) หมายถึง พ ร ะโกนาคมใช้เขียนแทนธาตุ ดิ น หรือปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑ ใช้ในการเสกให้เกิด พุทธคุณด้านคงก ร ะ พันชาตรี

(พุท) หมายถึง พ ร ะกัสสปะใช้เขียนแทนธ า ตุไฟหรือเตโชธาตุมีกำลัง เท่ากับ ๖ ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมง ค ล หรือสะเดา ะ เ คร าะห์

(ธา) หมายถึง พ ร ะสมณะโคดม ( พ ร ะพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทนธาตุลมหรือว า โ ยธาตุมีกำลังเท่ากับ ๗ ใช้ ด้านการล่องหน กำบังตน

(ยะ) หมายถึง พ ร ะศรีอารยเมตไตรย (พ ร ะพุทธเจ้าองค์ ถั ด ไปหลังพ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทนอากาศธา ตุ มี กำ ลั งเท่ากับ ด๐ เมื่อรวมกำลัง ธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพ ร ะ พุทธเจ้า ๕๖

 

ฉะนั้นแล้ว สำหรับใครที่ ส ว ด นะโมพุทธายะ เป็นประจำทุกวันจะส่งผล ในเรื่องของทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของกา ร แ ค ล้ วคลาดปลอด ภั ย

และเป็นมหานิยมเมตตา มีแต่คนรัก มีเสน่ห์เรีย ก ว่าในสมัย โบราณนิยมสวดกันมาก จนถึงปัจจุบันนี้ 

 

ซึ่งคาถาพ ร ะเจ้า 5 พ ร ะองค์นั้น ไ ด้มีการใช้อยู่อย่างหลากหลาย เช่น คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร อันเป็นที่ศั ก ดิ์สิทธิ์

แต่อย่างไร ก็ตามสำหรับการ ส ว ด คาถาพ ร ะเจ้า 5 พ ร ะองค์นี้นั้ นเพียงคุณ มีสมาธิมีสติท่องสั้น ๆว่า นะโมพุทธายะ

ทำเช่นนี้ เป็นประจำทุกวัน วันละหลาย ๆ รอบจะเป็นการดีจะช่ ว ย ป กปักรักษาป้องกันคุ้มภั ย

ในสิ่งที่คุณมองเห็น และมองไม่เห็น ไ ด้ ทั้งในเรื่องไสย ไม่ให้เข้ามากำกาย แม้สิ่งที่ไม่ดี แอบแฝงมา ก็ จ ะหายไป อย่างน่าอัศจรรย์ใจในที่สุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *