Home โพสต์ข้อคิด ” บทท้ า วเวสสุวรรณ ” ท่องทุกวั นก่อนนอน แคล้วคล า ด ร่ำร ว ย ชีวิตดีขึ้ น

” บทท้ า วเวสสุวรรณ ” ท่องทุกวั นก่อนนอน แคล้วคล า ด ร่ำร ว ย ชีวิตดีขึ้ น

0

“บทท้าวเวสสุวรรณ” ท่องทุกวันก่อนนอน แคล้วคลาด ร่ำร ว ย ชีวิตดีขึ้น

หล า ยค นที่เชื่ อเรื่องความเชื่ อต่างๆ ก็จะพูดถึง ท้าวเ วสสุ วร รณ ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว

เชื่อ กันว่า การมี ท้าวเวสสุวร รณไว้บูชา จะช่วย ใ ห้เสริ มด ว ง ป้อ งภั ยภยั นอันต ร า ยต่างๆ

 

บูชา ท้าวเวสสุ ว ร รณ พร ะคาถาข อ ง สมเด็จพร ะ พุท ธกั ส สป ได้เผยแพร่โดย หล ว งพ่อฤ าษีลิ งดำ แห่งวัดท่าซุง

โดยหลวงพ่อ ท่านบอ กว่าค า ถา บทนี้ เป็นคาถาที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ท้าวเวสสุ ว ร รณ ท่านให้มา ท่านบอ กว่า

ให้สวดมนต์ไหว้ทุกคืน ระลึกถึงบา รมี พ ร ะพุทธเจ้าทุก พ ร ะองค์ อันมีพร ะพุ ท ธ กัสสป ทรงเป็นประธาน

เพราะท่านเป็น เจ้ าข องคาถาบท นี้ นั่ นเอง

 

พุท ธั ง มั ดจิ ต ธัม มั ง มัดใจ ศั ต รูทั้งหล า ย วินา ศสั น ติ

พุ ทธั ง มัดจิต ธั ม มัง มัดใจ โ ร คทั้ งห ล า ย วิน า ศสัน

สำหรับ บทใน 2 บรรทัดแรก เป็นการกล่ าว ค าถา เพื่อปกป้ อง และรั กษ าตนเอง

ท่านบอกว่า เสกน้ำให้กิน เสกอะไรให้กิน เสกข้าวให้กิน

แม้แต่สิ่งที่ไม่ดี กินเข้าไป มันก็จะสล า ยไปในตัวเอง

 

อีกบทหนึ่ ง ข องพ ร ะพุทธเจ้าอง ค์ ปัจจุบัน

ฆะเ ต สิ ฆะเ ต สิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

 

ทั้งสามคาถาบทนี้ ให้ส่งพร้ อมกันเลย ท่านบอกว่า สวดแล้วศั ต รูจ ะแพ้ ภั ย และพิน า ศไปเอง

สำหรับบทหลัง ศั ต รูทำอะไรไ ม่ ได้ จะทำอ ะไร แ ล้วเรา จะต้องรู้อยู่เสมอ

บทกลา ง นะ ทำล า ย โ ร ค ทำ ล ายโ ร คนี่ดีใช่ไหม เสกข้าวนะ ข้าวที่เรา จะฉัน เสกซ ะห มด

และคนอื่นกิน ก็เป็น ย า ไป หมด ให้เป็นย า

สำ หรับคนอื่น ด้วยนะ ดีไหม ถ้าเห็นว่าดี ถ้าใครต้อง ก า รจะให้เรารั กษ า

ต้องบังคับให้เขา เอาด อกบัวมา 3 ดอกนะ ธูป 5 เทียน 1 เล่ม

 

เสกน้ำมนต์ เสกอะไรใ ห้ กินก็ได้ นั่งทำก็ได้ นอนทำก็ได้ ภาวนาให้เป็นฌา น เป็นฌานในกร รม ฐานภาย

ใ นตัว เส ร็จ อย่าลื ม นะ พร ะ พุทธ พ ร ะธร รม พ ร ะสงฆ์ เก าะก็ได้ ผลเ ท่า กัน

เป็ นฌ าน ซึ่งเชื่ อ กันว่า เสกข้าว เ สกน้ำ สิ่งไม่ดีสล า ย ศั ต รูพิน าศ

และ รั กษ าโ ร คภั ย หลังจากสวดเสร็จแล้ว พรุ่งนี้เช้าๆ ก่อนออ กจากบ้าน

ขอให้ท่าน กรวดน้ำ แล้วท่องต ามนี้ กร ว ดน้ำ อุทิศ ส่วน กุศล

 

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิต า โหนตุ ญาตะโย ขอบุญนี้ จงสำเร็จ

แก่ญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหล า ยของข้าพเจ้า

จงมีความสุข สุข ใจ เถิดฯ บทกรวดน้ำให้ เจ้ากร ร ม นายเ วร

ข้าพเจ้า (บอ กชื่อเรา) ขออุทิศบุญกุ ศล จา กการ เจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้า กร รมน ายเ ว ร

ข องข้าพเจ้าทั้งหล า ย สิ่งใดที่ข้าพเจ้า ได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจ น ถึ งปัจจุบันชาติ 

ชาติใดก็ต าม ภพใดก็ต าม โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี โปรด อโหสิก ร รมให้แก่ข้าพเจ้า

และอนุโมทนาบุญ แก่ข้าพเจ้าด้วย ขอผลบุญที่ข้า พ เ จ้าได้ทำนี้ จงส่งผลให้แก่เ จ้าก ร รมนายเ วรทั้งหล า ยของข้าพเจ้าเทอญ สาธุ

 

หลังจากนั้น เรา ก็ทำ การกรวดน้ำ ที่ใต้ต้นไ ม้ใ หญ่ สิ่งเห ล่ า นี้ ทำแล้วสบ าย ใจ ทำแล้วจะมีค นคอย ป กปัก รั กษ า คอย คุ้ มคร องตัวเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *