Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำเช็คด่วนหนี้บัตรเครดิต ธนาคารไหนพักชำระได้บ้าง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ “โควิด-19”

แนะนำเช็คด่วนหนี้บัตรเครดิต ธนาคารไหนพักชำระได้บ้าง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ “โควิด-19”

เช็คด่วนหนี้บัตรเค ร ดิ ตรวบรวมมาตรการช่วยเหลือลูกนี้หนี้รายย่อยทั้ง “สินเชื่อบุคคล” และ “สินเชื่อบัตรเค ร ดิ ต” จากธนาคารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา “พักชำระหนี้” เมื่อตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เพื่อไม่ให้เสียเครดิตในอนาคต

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบัตรเค ร ดิ ต และสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: เบอร์ติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888

ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อบัตรเค ร ดิ ตและสินเชื่อส่วนบุคคล พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อได้ที่สาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 0 2777 7777

ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้บุคคล (สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล) พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: Krungthai Call Center 0 2111 1111

บัตรเค ร ดิ ตกรุงไทย (KTC)

บัตรเค ร ดิ ต
– บัตรเค ร ดิ ตประเภทแพลตทินัม ลดชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% ระยะเวลาถึงสิ้นปี 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
– บัตรกดเงินสด ยังไม่เข้าร่วมโครงการ (ชำระขั้นต่ำ 3% เช่นเดิม)

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อ Call Center และแจ้งหมายเลขบัตรเค ร ดิ ต

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อบุคคล
– พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
– ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเค ร ดิ ตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และสินเชื่อบุคคลซิตี้)
– ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
– ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้จากหนี้ที่ค้างชำระ
– ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติและลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ (กรณีมีความประสงค์ที่จะปิดสินเชื่อบัตรเค ร ดิ ตซิตี้ หรือสินเชื่อซิตี้ เรดดี้เครดิต)

หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทในเครือกำหนด

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ:ติดต่อสอบถาม 1588 (สำหรับบัตรเค ร ดิ ตซิตี้ และ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต) 02-232-4224 (สำหรับสินเชื่อบุคคลซิตี้ )

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563
ที่มา: ธนาคารยูโอบี ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบุคคล บัตรเค ร ดิ ต บัตรกดเงินสด
– ปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำ
– ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
– ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ (สินเชื่อบุคคล กรณีพิเศษเท่านั้น)

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อ 0 2285 1555

ธนาคารทิสโก้

ลูกหนี้รายย่อย
– ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
– ลดภาระการผ่อนชำระ
– ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
– ลดค่าธรรมเนียม

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000

ธนาคารธนชาต

– สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
– บัตรเค ร ดิ ตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*
– บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน*

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 1770

ธนาคารทหารไทย

– สินเชื่อบัตรเค ร ดิ ต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเค ร ดิ ต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเค ร ดิ ต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป

– สินเชื่อบุคคล:พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ หรือ/และ ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน

– บัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้รายย่อย
– พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน
– ส่วนลดดอกเบี้ย
– ขยายระยะเวลาชำระหนี้

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: ติดต่อสอบถาม 0 2165 5555

ธนาคารออมสิน

ลูกค้าบัตรเค ร ดิ ต และสินเชื่อบัตรเงินสด
– ลูกค้าธนาคารออมสิน (ไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน) : ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเค ร ดิ ต ลดเหลือ 5% และสินเชื่อบัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ระยะเวลา 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563)

– โครงการ Refinance ลูกหนี้ดี สินเชื่อบัตรเค ร ดิ ต โดยรวม หนี้ตั้งแต่ 1 สถาบันการเงินขึ้นไป ให้มารวมหนี้ไว้ที่ธนาคารออมสิน โดยลูกค้าต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีย้อนหลัง 12 เดือน และไม่มีประวัติการผ่อนชำระล่าช้ามากกว่า 30 วัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ย 8.5% – 10.5% ต่อปี วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 4 ปี (ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563)

– ลูกค้าธนาคารออมสินที่ค้างชำระ เปลี่ยนหนี้บัตรเค ร ดิ ต และบัตรเงินสดเป็นเงินกู้ที่มีระยะเวลาผ่อนชำระ และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 8.5% – 10.5% ระยะเวลาผ่อน 4 ปี (ระยะเวลาลงทะเบียน 16 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563)

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ: โทร 1115​

ขอขอบคุณ bangkokbiznews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *