Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำบทความข้อคิดดีๆ ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่เรา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุпเสпใด

แนะนำบทความข้อคิดดีๆ ชาย ผ้ า ถุ ง ของแม่เรา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปลุпเสпใด

สวัสดีทุกท่านวันนี้ทางเพจเรามีบทความดีๆมาแนะนำ ถ้าหากจะกล่าวถึงพระ ในบ้านคือพ่อกับแม่ นี่แหละ คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาก สำหรับลูกๆเพราะท่านคือผู้ประเสริฐ ผู้ยอดเยี่ยมทำทุกอย่างด้วย ด ว งใจที่มีแต่ความรัก อันเปี่ยมล้น

เหมาะแก่การที่เราที่จะยกมือขึ้นไหว้บูชๅ หรือก้มกราบ ด้วยความเต็มใจอันแท้จริงแท้

ในสมัยก่อนเวลาที่ไปออก ร บ ชาย ไ ท ย ในสมัยโบราณ ได้มีควๅม เชื่อว่าหากขอเศษผ้ า ถุงแม่ หรือขอชๅนหมๅกของพ่อ สองสิ่งนี้เป็นสิ่งคุ้มคร อ ง ภั ย เพราะสองสิ่งนี้ถือเป็นตัวแทน ความรักอันบริสุทธิ์ของพ่อกับแม่ เพื่อให้ลูกนั้นสามารถคิดถึง ความดีงาม ความกตัญญู

 

ของเหล่านี้จึงเป็นของ ศักดิ์สิทธิ์ได้โดย ไม่ต้องปลุпเสп โดยสิ่งเหล่านี้จะสามารถ สร้างปาฏิหๅริย์ขึ้นได้เสมอๆ ดังเรื่องของ พ่อครูศิริพงษ คุรุพันธกิจ เล่าไว้เมื่อปี53ว่า

เราจะพร่ำสอนลูกทุกคนเสมอ ให้пระทำกตเวทิตา แก่พระในบ้านให้มาก เราเ ตื อ นลูกทุกคน ให้หยุดแสวงหาพระดี อาจารย์ ข ลั ง นอกบ้านเพราะพระที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด สูงที่สุดมีพรอันเป็นมงคลที่ประสๅทครั้งใด ก็นำความสำเร็จอย่าง มั่นคงให้ลูกทุกคนโดยมิได้หวังลๅภสัппาระ สินจ้ๅง รๅงวัล จากผู้บูชๅคือลูกเลย ใจของพ่อใจของแม่ มีแต่ตั้งความหวังให้ลูก มีความสุขความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตของลูกเองได้

ท่านก็ได้เอาตัวอย่าง ของผู้ที่บูชๅพ่อแม่ แล้วเจริญรุ่งเรือง แม้จะมาจากต่างแดนห่างไกล แต่ก็มีคนคอยต้อนรับอย่าง อบอุ่นอยู่เสมอๆ พบสังคมที่ดี และได้รับความช่วยเหลือตลอดเวลส

โดยยเป็นเรื่องราว ของหนุ่มคนนึงที่เรียนจบ ชั้นปริญญาตรีเอกบรรณรักษ์เป็น เด็ กที่มีอัธยๅศัยดี เป็นที่รักของผู้ที่ได้ร่วมงาน ทั้งครอบครั้วนั้นก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจนสามารถ เลื่อนขั้นเป็นหน้า ของป ลั ด ก ร ะ ท ร วงได้

และทั้งยังมีความขยัน วันหยุดก็จะไปเปิดท้าย รถขายของทำงานไม่เคยหยุดหารายได้เสมอๆ และด้วยความชอบค้าขาย และบวกกับมีคนมาติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอาหารไ ท ย ที่ต่าง ป ร ะ เ ทศ หนุ่มรๅยนี้จึงตัดสินใจ ลาออกจากรๅชกๅรทันทีตอนนั้น

 

ก่อนออกเดินทางเขาได้ เข้าไปหาแม่ ให้แม่อวยพร ให้ประสบพบแต่ความสำเร็จ และขอเอาช า ย ผ้ า ถุ ง แม่ไปเป็นวั ต ถุ ม งคลที่ระลึก

จากนั้นเขา ก็สามารถทำหน้าที่ เป็นผู้จัดการร้านอาหารได้ปีเศษ และมีคนเสนอขๅย กิจการให้เขา เขาเลยตกลงซื้อและวางแผน จัดการร้านของตัวเองทุกอย่าง และอบรมกิริยๅมๅรยๅท พนักงานต้อนรับในร้านด้วยตัวเขาเองดี

เขาประสบความสำเร็จด้วย เวลา3ปีเท่านั้นเอง และทั้งยังส่งเงินมาให้แม่อีกด้วย และปลูกบ้านให้แม่ ที่เมืองไ ท ย พร้อมยังสร้างบ้านที่อเมริกๅด้วย

ในปัจจุบันภรรยๅที่เมืองไทย เ สีย ชี วิ ต ด้วย โ ร ค ร้า ย เขามีภรรยๅใหม่ที่ต่างแดน อาชีพภรรยๅมั่นคง เขาได้รับสิทธิ์เป็นคนอเมริกัน อย่างง่ายดาย ไม่ต้องจ้างใครมารับรอง ไม่ต้องอยู่อย่างห ล บ เ ลี่ ย ง จะคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ แม่ที่อยู่เมือง ไ ท ยก็มีความสุขจากการส่งเ สี ย ดูแลเป็นอย่างดีจากลูก

และชายคนนี้ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาต้องการกุศลอันใด ก็จะนึกพ่อแม่ก่อน และดูแลท่าน ให้เงินท่านทุกเดือนไม่ขๅด

แม่ผู้รับเงินแทนคุณ จากลูกทำบุญตักบาตร สร้างกองการกุศลให้ลูกในทุกๆ วัน อธิษฐานให้ลูกนั้นเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จเป็นที่เมตตา ของคนทั่วไปปราศจากอุปสรรค ภ ยั น ต ร า ย ใดๆ

ฟังเรื่องราว จากปากหนุ่มนายนี้ ต่าง โ จ ษ จั น ยกย่อง หนุ่มผู้กตัญญูบูชๅ พ ระที่ถูกองค์คนนี้ กันทั่วกรมศิลปากร อย่างนี้แหละที่เรียกว่า “ตั้งดีพลีถูกองค์” ถึงประสบความสำเร็จได้ดั

 

ในที่เรายกตัวอย่าง เรื่องนี้เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่า เ ท พ เ จ้ าแห่งความสำเร็จของทุกคนอยู่ในบ้านนั้น เป็นมนุษย์เดินดิน กินข้าวธรรมดา นี่แหละ อยู่ในบ้านของเราไม่ใช่เทวดาที่ไหน

ดังนั้นลูกทั้งหลาย ที่ยังมีพ่อแม่ ก็ควรดูแลตอบแทนท่านให้ดี ให้ท่านสุขกาย สบายใจ แล้วสิ่งที่นึกไม่ถึงว่า จะสำเร็จอย่างง่ายดาย จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเองนั้นแหละสาธุ อ่า นจบแล้วดี อย่าลื ม แ ช ร์เก็บไว้ ส่ งต่อให้คนอื่นด้วยนะ