Home โพสต์สาระความรู้ แนะนำกินบ่อยข้าวโพดต้ม ช่วยโร ค ร้ า ย สามารถต้านเ ซ ลล์โ ร ค ม ะ เ ร็ งแค่ทำถูกวิธี

แนะนำกินบ่อยข้าวโพดต้ม ช่วยโร ค ร้ า ย สามารถต้านเ ซ ลล์โ ร ค ม ะ เ ร็ งแค่ทำถูกวิธี

ข้าวโพดต้มช่วยโร ค ร้ า ย สามารถต้านเ ซ ลล์โ ร ค ม ะ เ ร็ ง แค่ทำถูกวิธี

ข้าวโพดต้ม ช่วยโ ร ค ร้ า ย สามารถต้านเ ซ ลล์โ ร ค ม ะ เ ร็ ง อีกทั้งมีสา รออกฤ ทธิ์ล้ า ง พิ ษของพวกอนุมู ลอิสระตัวอั นตรายต่อเ ซ ลล์อวั ยวะต่างๆ ในร่างก า ยสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน

ในส่วนผักผลไม้สดๆ จะได้ป ระโยชน์ จากส า รอาหารได้ดีกว่าการทำสุก โดยผ่านความร้อน แต่ทฤษฎีนี้เห็นที่จะใช้ไม่ได้กับข้าวโพดแล้ว แล้วเจ้าข้าวโพดหวานนี้นะ มีสรร พคุณสามารถ ต้านโร ค ม ะ เ ร็ ง อีกทั้งมีสา ร ล้างพิ ษมากกว่าผักผลไม้อื่น

มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์แห่งสหรั ฐอเมริก ารายงานผลการวิจัยลง ในวารสา รสมาคมเ ค มีแห่งอเมริก าว่า ข้าวโพดหวานที่ปรุงสุกแล้วจะออกฤทธิ์ล้างพิ ษในร่างก า ยสูง

แต่ก่อนจะมีความเชื่อกันว่า ผักและผลไม้ที่ปรุงสุกแล้ว จะเ สี ยคุณค่าทางอาหาร จึงนิยมกินกันดิ บๆ แต่คิดดีๆใครจะแ ท ะข้าวโพดดิ บๆ กินกันล่ะคะซึ่งนับว่าโชคดีทีเดียว เพราะข้าวโพดหวานเป็นพืช ที่แม้ปรุงสุกแล้ว แต่ยังคงเก็บพลังเป็นตัวล้างพิ ษไว้ได้อย่างดี ถึงจะเ สี ยวิตามินซีไปบ้างก็ตามที ซึ่งก็อย่าได้แคร์ เพราะเราไม่ได้หวังวิตามินซี จากข้าวโพดเป็นหลักอยู่แล้ว

วิจั ยทำการทดลองด้วยการต้มข้าวโพดหวาน ด้วยอุณหภูมิสูง 115องศาเซลเซียส ในเวลานานต่างกัน 10, 25, 50 องศาเซลเซียส ผลปรากฎว่า ยิ่งต้มนาน ก็จะยิ่งทำให้มีสา รซึ่งเป็นตัวล้างพิ ษเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าสา รที่ออกฤทธิ์เป็นตัวล้างพิ ษนี้จะช่วยทำลา ยล้างพิ ษของพวกอนุมู ลอิสระตัวอัน ตรายต่อเ ซ ลล์อวั ยวะต่างๆ อีกทั้งยังเป็นตัวก่อการร้ า ยที่จะทำให้เกิดโร ค ที่มีเหตุมาจากความชรา เช่น ต้อกระจก, โร คส ม อ งเสื่อม รวมทั้งโร คร้ า ยอย่างหั ว ใ จ และมะ เ ร็ งด้วย

ตัวล้างพิ ษคือ กรดเฟรุลิก กรดอินทรีย์ที่เป็นสา รสำคัญ ช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างก า ย มีประสิทธิภาพ เป็นสา รต้านอนุมู ลอิสระ จึงถูกใช้สำหรับต่อต้านความช ร า ป้องกันการเกิดเ ซ ลล์มะ เ ร็ ง โร คหั ว ใ จ ไ ข้ห วั ด รักษาสุ ขภาพของ กล้ามเ นื้ อ ต่อต้านผลกระทบจากรั ง สีอัลตราไวโอเลต ซึ่งเป็นสาเหตุของมะ เ ร็ งผิ วห นั ง

นักวิจัยกล่าวว่าข้าวโพดหวานต้มหรือปิ้ง จะปล่อยสา รประกอบที่เรียกว่า กรดเฟรุลิก ออกมายิ่งผ่านความร้อนสูง ก็ยิ่งออกมามาก ก็ยิ่งเป็นป ระโยชน์ต่อร่างก า ย เนื่องจากกรดเฟรุลิก จัดอยู่ในพวกพฤษเ ค มี ซึ่งในผักและผลไม้ มีอยู่ไม่มากนักแต่อุดมอยู่ในฝักข้าวโพด ดังนั้นการทำสุกจึงช่วยให้มันปล่อยกรดเฟรุลิกออกมาได้มากขึ้น

น อ กจากจะช่วยต้านความเสี่ยง การเป็นโร คร้ า ยอย่างมะ เ ร็ งแล้ว สำหรับคนที่เป็นมะ เ ร็ งที่รับการทำคีโมกินข้าวโพดต้มจะเป็นผลดีนะ เพราะเจ้าสา รล้างพิ ษนี้จะไปล้างพิ ษเ ค มี ที่เกิดจากการทำคีโมได้ด้วย

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In โพสต์สาระความรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *